AIzaSyCh6hUF0tMKUn0HeUYUrp3Tq2tGwciCgM4

Vocabulary for today's class: Black Friday, Shopping

Bargain : /ˈbɑːɡən/ : món hời, món rẻ
Ex: every wants all the bargains : mọi người đều muốn những món hàng rẻ
holiday: /ˈhɒlədeɪ/ : ngày lễ
Ex: Black Friday is a big holiday to the shopaholics : Black Friday là 1 ngày lễ lớn đối với những người nghiện mua sắm
consumer: /kənˈsuːmər/ : người tiêu dung
Ex: thousands of consumers are waiting for Black Friday : hàng ngàn người tiêu dùng đang đợi ngày lễ Black Friday
discount: /ˈdɪskaʊnt/ : giảm giá, đại hạ giá
Ex: do you give any discount for students: có chương trình giảm giá nào cho học sinh không?
shopkeeper: /ˈʃɒpkiːpə(r)/ : chủ cửa hang
Ex: we have to wait, the shopkeeper is very busy right now: chúng ta phải đợi thôi người chủ cửa hàng đang rất bận
item: /ˈaɪtəm/ : món hàng, mặt hàng
Ex: oh look there are many items here.! : nhìn này ở đây có rất nhiều mặt hàng
special offer: /ˌspeʃl ˈɒfə(r)/ : ưu đãi đặc biệt
Ex: that coat has a special discount, 80%, crazy, let’s get it now.! : cái áo khoác đó đang đại hạ giá 80% kìa, thật điên rồ, mua nó ngay thôi.!

About

Learn 100% free. Improve your speaking, listening, and pronunciation.